Kancelaria Adwokacka Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski

Kancelaria Adwokacka Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski

OFERTA

Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum usług prawnych, jednak specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań. Posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. Przez ponad dekadę przeprowadziliśmy powyżej 1.000 spraw przed sądami w całym kraju tylko z zakresu zadośćuczynień, odszkodowań, rent itp.


Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, organami ścigania, prokuratorami, organami administracji

Prawo cywilne

- odszkodowania i zadość uczynienia z tytułu

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych i zakażeń szpitalnych
  • wypadków przy pracy,
  • szkód zimowych (upadki na oblodzonej nawierzchni)

- windykacja roszczeń

- wezwania do zapłaty

- sporządzanie umów i pism procesowych

- sprzeciwy od wyroków nakazowych, nakazów zapłaty

- apelacje i zażalenia

- eksmisje

- nabycie i dział spadku

- zachowek

Prawo karne

- obrona w sprawach karnych: zbrodnie, występki i wykroczenia (reprezentacja przed Policją, Prokuraturą i Sądami, apelacje i kasacje, postępowanie aresztowe – udział w posiedzeniach sądów i sporządzanie zażaleń)

- postępowanie po uprawomocnienie się orzeczenia: zarządzenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty, zastępcza kara pozbawienia wolności (nieopłacona grzywna, niewykonana kara ograniczenia wolności), warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, przerwa w karze, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

- wyroki łączne

- działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia lub śledztwa, sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, reprezentacja w sądzie)

- reprezentacja w postępowaniach transgranicznych (Europejski Nakaz Aresztowania, list żelazny)

Prawo rodzinne

- rozwody

- rozdzielność majątkowa małżonków

- dział majątku małżeńskiego

- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

- alimenty – ustalenie, podwyższenie i obniżenie obowiązku alimentacyjnego

- wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz jej pozbawienie i ograniczenie

- ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka

- kontakty rodziców i dziadków z dziećmi – ustalenie, zmiana, egzekucja (grzywna za niewykonywanie lub utrudnianie kontaktu)

- postępowanie transgraniczne – konwencja haska (sprowadzenie dziecka zza granicy do miejsca stałego pobytu)